Ενδοδοντία

ακτινογραφία στόματος

Η δυνατότητα της τομογραφίας να απεικονίσει κάθε λεπτομέρεια του δοντιού δίδει την δυνατότητα στον γιατρό να εντοπίσει την ακριβή αιτία του προβλήματος ενός θεραπευμένου (απονευρωμένου) δοντιού και να δράσει ανάλογα.

Η μελέτη περιορίζεται στο υπό εξέταση δόντι ή δόντια και οι εικόνες που παράγονται απεικονίζουν την αιτία του προβλήματος.

Οδοντιατρική υπολογιστική τομογραφία
Οι τρεις ρίζες του πάνω γομφίου (τραπεζίτη)
Το πρόβλημα εντοπίζεται στην άπω ρίζα